העצמה לימודית

העצמה לימודית

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.

הישגים לימודיים כשלעצמם מושגים באמצעות 'האצה לימודית', המצמצמת פערים לימודיים בפרק זמן קצר ובהיקף שעות רב,  ומביאה  להישגים מרשימים ועקביים. לאחר סיום פרק נפגשים התלמידים לתכנית שימור ההישגים הלימודיים במקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית והשפה העברית, וכן לתכנית מיקודי למידה המסייעת בהכנת התלמיד לקראת מבחני בית הספר בכלל מקצועות הלימוד.

היערכות לקראת הלמידה מתחילה במיפויים בית ספריים של הישגי התלמיד. בהתאם לצורך, התלמידים יעברו מבחן כדי לזהות את נקודות החולשה שלהם במתמטיקה או בעברית, ותיבנה תכנית לימודית מותאמת לקבוצת התלמידים. במקביל - יחד עם ביה"ס ועם רכז הקבוצה - ייבנו תכניות העבודה – בתחום הלימודי (בדרך כלל יתקיים מבצע ראשון במתמטיקה), בתחום החברתי ובתחום ההורים.

עם כתיבת תכניות העבודה ותכנית הלימודים, התלמידים יצאו למבצע לימודי ראשון. התחום הלימודי למבצע ייקבע על בסיס רמת ידיעתם של התלמידים והפערים אשר עליהם להשלים. מטרת המבצע הלימודי היא צמצום פערים  בלמידה מואצת. תיכתב תכנית עבודה אישית וקבוצתית למיצוי הפוטנציאל, ויתבצע מעקב אישי ומיפוי.

לכל קבוצה תורכב תכנית עבודה מוגדרת, ובה יעדים והצלחות. בלמידה, אשר מתקיימת בסוף יום הלימודים, יושם דגש על בניית סביבה לימודית מאתגרת, סביבה נוחה והוראה איכותית. המבצע כולל 75 שעות הוראה בתקופה ונמשך עד חודשיים. במהלך המבצע ייפגשו התלמידים שלוש פעמים בשבוע, למשך כשלוש עד ארבע שעות. סך הכול – עשר שעות בשבוע.

התכנית מבוססת על בניית שרשרת הצלחות של התלמיד וצמצום פעריו במקצוע שנבחר. במהלך תקופה זו יקודם התלמיד בהישגיו עד לרמת כיתתו. בתהליך זה יועצם התלמיד מבחינת דימויו העצמי ויכולתו להצליח, ישופרו מיומנויות הלמידה ותחושת המסוגלת תגבר.

בסוף תקופת המבצע יתרחשו ימי מרתון וחזרה  –  לאחר למידה של 60 שעות יתקיימו שני ימי מרתון (או יום אחד באמצע המבצע ויום נוסף בסוף המבצע), שמטרתם חזרה על כל החומר הנלמד ובדיקת צמצום הפער של התלמיד. בסיום הלמידה יתקיים מבחן מסכם.

עם סיום המבצע הלימודי יתקיים מפגש העצמה מסכם - פעילות משותפת הורים וילדים – לאחר תהליך ארוך של למידה מואצת נפגשים התלמידים וההורים לחשיפה של ההישגים ולנתינת פומביות להצלחת התלמידים. יחולקו תעודות למשתתפי התכנית, ובסיום תתקיים סדנה משותפת הורים-ילדים, הנוגעת בעולם המשותף ובתקשורת בין ההורה לילד. מפגש זה בדרך כלל נערך במהלך סדנת ההורים ובמקביל לפעילות החברתית.

עם סיום המבצע הלימודי, ימשיכו התלמידים להיפגש פעמיים בשבוע לתכנית שימור ההישגים ותכנית מיקודי הלמידה.

בתכנית שימור ההישגים  ייפגשו התלמידים אחת לשבוע למשך שעתיים וחצי. מפגשים אלו יוקדשו ללמידה ולחזרה בתחום שבו התקיים המבצע הלימודי. יושמו דגשים על החומר הנלמד בכיתה, תתבצע היערכות למבחנים ועוד. שעה וחצי יוקדשו להמשך התהליך החברתי, כפי שתואר בפרק החברתי.

בנוסף, יבואו התלמידים ליום למידה נוסף - בין שעתיים לשלוש שעות - ובו יושם דגש בתחום מיקודי למידה – במפגשים אלו יתבצעו חזרות לקראת מבחנים בית ספריים ויינתן מענה נקודתי ללמידה במספר רחב של מקצועות למידה, כולל במקצועות רבי המלל. תכנית מיקודי הלמידה מבוססת על תוצאות מיפוי הישגי תעודה ומספר הנכשלים, ובהתאם תיבנה תכנית אישית וקבוצתית.

במהלך כיתה ז' יתקיים מבצע לימודי במתמטיקה. במהלך השנה יתנהל שימור ההישגים במתמטיקה, סיוע במקצועות רבי המלל, ובקיץ של כתה ז' יתקיים מבצע לימודי באנגלית. עם עליית התלמיד לכיתה ח' יושם דגש על שמירת הישגים במתמטיקה ובאנגלית, וקבוצת הלמידה תצא למבצע לימודי קצר באוריינות. בכך השלימו התלמידים את צמצום הפערים במקצועות הליב"ה, והמשימה היא לשמר את הישגיהם עד אמצע כיתה ט', ובכך לאפשר לתלמידים מסלולי בחירה גבוהים יותר במערכת החינוכית בתיכון.